POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

La informació rebuda per VENEDOR a través de la present pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

 

A l’efecte del previst en el article 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, VENEDOR informa a l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina Web són incorporats en un fitxer titularitat del mateix amb la finalitat de gestionar, administrar i mantenir els Serveis prestats i/o contractats.

 

VENEDOR podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis de la empresa, o d’altres activitats relacionades amb la mateixa, que puguin resultar del seu interès.

 

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

 

S’informa a l’usuari que pot exercir a tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la Llei a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la seva sol·licitud, contenint nom i cognoms de l’interessat, fotocòpia del seu DNI o un altre document vàlid que li identifiqui, i si escau de la persona que ho representi, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació. La utilització de signatura electrònica identificativa, li eximeix de la presentació de la fotocòpia del DNI o document equivalent.

 

Adreça postal: Rambla de Catalunya 78, 08008 Barcelona

Adreça e-mail: info@econti.com

 

Preguem que comuniqui a la major brevetat possible qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en els fitxers del VENEDOR estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recaptades són exactes i veraces.

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades VENEDOR declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.